Tillbaka

Utveckling av en mobil hydda för ekologisk slaktsvinsproduktion utomhus
Eva Salomon, Niels Andresen, Mats Gustafsson, Magnus Nyman, Anders Ringmar och Marianne Tersmeden

Det finns ett stort behov av funktionella, lönsamma och miljövänliga system för slaktsvinsproduktion utomhus.

                                 

Syfte

Att utveckla en mobil grishydda med fålla utan elstängsel, som kan fl yttas till en ny betesyta varje dag.
Den ska:
1. Fördela gödseln jämnt över betesytan.
2. Ge grisarna tillgång till kvalitativt bete.
3. Reducera arbetstid och arbetsbelastning.
4. Förbättra produktiviteten.

Metod

MOP 2 (hydda 9 x 3 m och inhägnad 9 x 6 m) konstruerades och utvärderades med 25 slaktsvin i 83 dagar på en ettårig klöver/gräsvall. MOP 2 fl yttades 65 gånger, vilket gav en total betesyta på 4212 m2. Grisarna utfodrades automatiskt 4 gånger per dag. Foderfi ckan rymde en veckas behov. Utfodringsintensiteten reducerades till 80 % av normen. Fodrets råproteinhalt var 15,9 % av ts.

Resultat

Foderförbrukningen var 2,7 kg foder/kg tillväxt. Preliminära slaktresultat visade på 59 köttprocent. Nettotillförseln av växtnäring på totala betesytan var 90 kg N, 32 kg P samt 11 kg K per hektar. Grisarna använde 43% av sin vakna tid till att beta och gödslade samt urinerade i inhägnaden.

Slutsatser

Gödsel och urin fördelades över hela betesytan, vilket är positivt ur växtodlings- och miljösynpunkt.
De frekventa flyttningarna stimulerade grisarnas betesintag. En automatiserad utfodring förbättrade arbetsmiljön och produktiviteten.